Podmienky prijatia

Prijímanie, prepúšťanie a vylúčenie žiakov

Na ubytovanie v ŠI nemá žiak nárok. Ubytovanie v ŠI sa poskytuje len v rámci kapacity ŠI.

 

O prijatí rozhoduje riaditeľ ŠI na základe Žiadosti o ubytovanie. O ubytovanie na ďalší nasledujúci školský rok žiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak starší ako18 rokov do konca júna. Žiaci prijatí na strednú školu žiadajú o prijatie do ŠI bezprostredne po prijatí na strednú školu. Vyplnia a podpíšu /žiak nad 18 rokov, do 18 rokov zákonní zástupcovia/ "Žiadosť o prijatie do školského internátu" na príslušný školský rok a odovzdajú ju, alebo pošlú poštou na adresu ŠI. Tlačivo "Žiadosti..." je k dispozícii na stiahnutie, na tomto internetovom sídle ŠI, v dokumentoch na stiahnutie. K žiadostiam žiakov, ktorí boli ubytovaní v predchádzajúcom období sa vyjadrujú jednotliví skupinoví vychovávatelia ŠI. Žiadosti, ku ktorým je negatívne stanovisko skupinového vychovávateľa, prerokováva a vyjadruje sa k nim pedagogická rada ŠI.  Prijatie do ŠI platí len na jeden školský rok.O prijatí je žiadateľ (žiak alebo jeho zákonný zástupca) písomne informovaný.

  

Riaditeľ ŠI prepustí žiaka z ŠI ak:

-o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak starší než 18 rokov,

-prestal byť žiakom SŠ alebo prerušil štúdium,

-zákonný zástupca žiaka alebo žiak mešká s platením príspevku na úhradu nákladov na ubytovanie viac ako jeden mesiac.

 

 Riaditeľ ŠI môže za závažné porušenie Školského poriadku ŠI žiaka z ŠI vylúčiť.