Úvod

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia/žiaci,

ŽIADOSTI pre žiakov STREDNÝCH škôl na ŠK.ROK 2024/2025 sú k dispozícii 

v MENU /pravo hore/: Priečinok: klikni tu :

"ŽIADOSTI o prijatie do ŠI" 

Postupujte podľa INŠTRUKCIÍ a info v spodnej časti tlačiva ŽIADOSTI, inak „Žiadosť „nebude AKCEPTOVANÁ !!!

  UPOZORŇUJEME !!!

Ubytovanie na internáte je možné IBA V PRÍPADE dodržania podmienky, že žiak internát opustí vždy, keď bude internát zatvorený a to počas všetkých školských prázdnin, mimoriadnych situácií nariadených vládou, alebo zriaďovateľom ŠI, víkendov, keď je internát zatvorený a že počas choroby, príznakov choroby, úrazu, zhoršeného zdravotného stavu, bude žiakovi zabezpečené vyzdvihnutie  a následná starostlivosť zákonným zástupcom  a v prípade dospelého žiaka blízkou osobou.  

POZOR !!! Oba naše Internáty sú k septembru vždy plné. Rozhodnutia posielame do 15. júla. Žiadosti zaslané po 15. júli zaevidujeme a ozveme sa Vám telefonicky, mailom len ak sa uvoľní miesto. Rozhodnutia o neprijatí neposielame.

ŽIADOSTI pre ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL a DOSPELÝCH ubytovaných/nežiakov,neštudentov, a VŠ štud./. Študenti VŠ a dospelí ubytovaní:

  Všetky tlačivá "ŽIADOSTI" i pre študentov VŠ a dospelých sú k dispozícii v MENU,

v priečinku „ Na stiahnutie „tohto web.sídla a nižšie

...

 Prípadné ďalšie informácie môžete získať telefonicky na tel. číslach ŠI, prípadne mailom /priečinok KONTAKTY/ :

PODROBNÁ INŠTRUKTÁŽ K NÁSTUPU do internátu, a všetky dôležité informácie sú uvedené v priečinku  "  Oznamy  " tohto webového sídla rovnako ako Informácie k Darovaciemu účtu ŠI a Odchodové dni   

  Viac informácii nájdete na tomto webovom sídle a fotografie oboch internátov v " Fotogalérii "tohto webového sídla. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mailom. 

Informácie Platbách sú v MENU : priečinok „ PLATBY, čísla účtov a popis ubytovania SŠ „ a Odchodové dni/ kedy je internát ZATVORENÝ/ sú v priečinku „ Oznamy 

TRNAVSKÁ :

02/55571290 - spojovateľka,  02/55563391-zborovňa

Mail: si.trnavska@najinternat.sk - zborovňa vychovávateľov Trnavská cesta 2,

SARATOVSKÁ :

02/ 64363492,

Mail:  si.saratov@najinternat.sk - zborovňa vychovávateľov Saratovská 26

na našej webovej stránke www.najinternat.sk , alebo na adrese  vedenie@najinternat.sk -vedenie

6. Žiadosť vyplňte presne, úplne a čitateľne, za nedorozumenia, ktoré vzniknú v dôsledku Vami nesprávne uvedených údajov, ŠI nezodpovedá ! 

Výška mesačného poplatku od 1.1.2023:

 - ŠI, Trnavská cesta 2 :  75,- €

- ŠI Saratovská 26 :     67 ,-€ 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. 

 Trnavská cesta 2
Trnavská cesta 2 
Saratovská 26
Saratovská 26
  Školský internát (ďalej len ŠI), do r. 2008 Domov mládeže  pre stredné zdravotnícke školy v Bratislave (ďalej len DM SZŠ) vznikol v roku 1959 ako účelové samostatné výchovno-vzdelávacie  zariadenie Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZ) pre žiakov Strednej  zdravotníckej škole na Záhradníckej ul.44 v Bratislave. Od svojho zriadenia, v nadväznosti na rozvoj zdravotníckeho školstva, prešiel DM SZŠ vývojom, postupne rozširoval svoju kapacitu z niekoľko desiatok až na 730 žiakov v roku 1990. Počet ubytovaných žiakov sa postupne znižoval až na súčasný stav, ktorý je 177 ubytovaných žiačok. DM SZŠ počas svojej histórie menil aj svoje sídlo, pôsobil v priestoroch na Uršulínskej ul., Gunduličovej ul., v tzv. Živnodome, a na Trnavskej ul. č. 2. Nakoľko priestory DM nepostačovali na uspokojenie záujmu a potrieb SZŠ, prenajímal na ubytovanie priestory v SOU stavebnom na Šmidkeho ul., v SOU chemickom vo Vlčom hrdle a v SOU strojárskom na Vranovskej ul., kde mal zriadené svoje detašované pracoviská. V roku 1991 DM SZŠ získal právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo zdravotníctva SR. V tom období sídlil DM SZŠ na Uršulínskej ul., kde mal aj stravovaciu prevádzku, ktorá zabezpečovala celodenné stravovanie aj pre žiakov dvoch stredných zdravotníckych škôl v Bratislave. Po reštitučnom konaní boli tieto priestory vrátené cirkvi a riaditeľstvo DM SZŠ sa presídlilo do budovy na Trnavskej ul. č. 2 (v ktorej bola časť DM už od r. 1965), kde sídli doteraz. V roku 2002 bol DM SZŠ v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, delimitovaný do zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Dnes sídli ŠI na Trnavskej ul. č.2. v Bratislave, kde  zabezpečuje 177 ubytovaným žiačkam /len dievčatá/ komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Školský internát svoju činnosť zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a z mimorozpočtových zdrojov.

Od 1.7.2016 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Elokované pracovisko, Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava-Dúbravka, ktoré poskytuje ubytovanie žiakom i žiačkam stredných škol v Bratislave. Toto pracovisko zabezpečuje 333 ubytovaným žiakom a žiačkam komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť.

           

Izba : Trnavská cesta 2   

 

Izba: Saratovská 26

 

Na budove nášho INTERNÁTU bolo v lete 2023 zreštaurované umelecké dielo sochárky Erny Masarovičovej z čoho sa veľmi tešíme: https://www.bratislavskyvecernik.sk/2023/10/26/bratislavsky-kraj-zachranuje-umelecke-diela-verejny-priestor-rozziarilo-zrestaurovane-dielo-erny-masarovicovej/

                          

 Milí naši maturanti/končiaci žiaci, nakoľko sme sa nemohli rozlúčiť tradične OSOBNE...tak tu je niečo zo srdca pre VÁS...

https://www.facebook.com/2054175048181353/videos/322988279464444