Nachádzate sa tu

Oznamy

   

  Vážení rodičia/ zákonní zástupcovia /žiaci!!! 

  • Nástup na internát 

  V prípade, že na internát nenastúpite Vôbec nás prosíme obratom informujte, nakoľko máme iných záujemcov, ktorí by radi bývali !!!

  • Poplatky za ubytovanie  v internáte sú na mesiac, bez ohľadu na to, koľko dní budete na internáte. Prosím všimnite si podmienky ODHLÁSENIA z internátu uvedené v PREHLÁSENÍ /v prípade skoršieho ukončenia ubytovania v ŠI, ako je koniec šk. roka, sme povinní písomne oznámiť ukončenie ubytovania v ŠI najneskôr jeden mesiac vopred /k 1.dňu predchádzajúceho mesiaca/ pred plánovaným ukončením. V prípade nesplnenia danej podmienky, sme povinní uhradiť poplatok za ubytovanie aj za nasledujúci mesiac./

  Tlačivo PREHLÁSENIE, zákonný zástupca a Žiak nad 18.rokov 

   

   Zverejňujeme aktuálne predpisy súvisiace s opatreniami proti ochoreniu Covid-19. Rovnako ako v školách sa v internáte treba riadiť Školským semafórom.

  Prehlásenie o bezpríznakovosti 


  Tlačivá , ktoré treba priniesť vypísané , podpísané a odovzdať !!!
    

  1. Tlačivo PREHLÁSENIE, 

  2. Darovacia zmluva-tlačivo

  3. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

  4. Bezpečnostné opatrenia- tlačivo si treba len prečítať pred nástupom  

   Bezpečnostné opatrenia 2021-22.pdf SAv.pdf 191.49 KB

   

  5. Oznámenie o výnimke z karantény  Oznamenie o výnimke z karantény.docx23.41 KB

   

  • Dôležité dokumenty ŠI sú k dispozícii na www.najinternát.sk v priečinku „ Na stiahnutie „ vľavo
   Organizačné pokyny ŠI z 2020. 184.96 KB
   Školský poriadok ŠI Trnavska+Saratovska z 2020. 241.2 KB
   DODATOK_školský_poriadok pre_pripad_epidemie_z august_2020.pdf 326.91 KB
  • Upozorňujeme všetkých na prísne dodržiavanie všetkých opatrení a pravidiel.

  Po skúsenosti z minulého školského roka Odporúčame nebrať si veľa vecí !!!

  Pri nástupe do internátu bude umožnený ako pomoc a sprievod vstup do budovy len jednej osobe/zákonnému zástupcovi

  s dodržaním všetkých hygienických a bezpečnostných pravidiel. Pozor stále platí R-O-R na všetkých školách a školských zariadeniach + zákaz návštev žiakov na iných izbách a rovnako i zákaz návštev všeobecne...

  Už sa na Vás tešíme !!! Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.     

   

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, vážení žiaci,

  dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou dobrovoľný príspevok  nášmu internátuktorý poznáte pod pojmom ZRPŠ.

  Príspevok by sme radi využili na postupné inovovanie a skrášľovanie prostredia, v ktorom žijú Vaše deti takmer počas celého školského roka, ďalej na dokúpenie pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť a bežných vecí, ktoré zvyšujú kvalitu bývania našich žiakov v internáte.

  Váš príspevok prevediete priamo na darovací účet Školského internátu, Trnavská cesta 2, Bratislava.

  Odporúčaná suma je 20 €/polrok, t.j. 40 €/rok. Suma môže byť podľa Vášho uváženia a možností vyššia i nižšia.

   Váš príspevok významne prispeje ku kvalitnejšiemu bývaniu Vašich detí.

  Samozrejmosťou bude, raz ročne, Vás informovať o čerpaní prostriedkov z Vašich príspevkov. 

  Každý Váš poskytnutý finančný príspevok bude deklarovaný darovacou zmluvou, ktorá je kdispozícii u p.vychovávateľov a na webovom sídle nášho internátu v priečinku dokumenty "Na stiahnutie“.

  Darovaciu zmluvu treba 2 razy vypísať, jedno vyhotovenie zostáva Vám a jedno internátu.

  Vaše prípadné otázky rádi zodpovieme na e-maile: vedenie@najinternat.sk alebo na telefónnom čísle 02/55571290. 

  Ďakujeme v mene našom a aj v mene Vašich detí za podporu a prajeme veľa úspechov vo Vašom osobnom i pracovnom živote.

  Kolektív Školského internátu, Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

    Darovací účet ŠI

  Číslo Darovacieho účtu ŠI , na ktorý môžete poukazovať finančné dary pre ŠI je : 

  7000475198/8180 - Štátna pokladnica

  IBAN :    SK6781800000007000475198

  (v prípade finančného daru vypíšte prosím vo dvoch exemplároch "Darovaciu zmluvu", ktorá je k dispozícii  v priečinku "Dokumenty na stiahnutie", a pošlite obe vyhotovenia na podpis do ŠI)

   

  Platby za UBYTOVANIE

   

  uhrádzajte na príjmový účet Školského internátu: do poznámky uveďte celé meno žiaka/žiačky a pracovisko: Trnavská/Saratovská

  Št. poklanica:

  IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 a internet bankingom, v termíne najneskôr do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac

   Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

  Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

   

       Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava,Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

                                              R O Z H O D N U T I E

  č. 41 / 05 / 2022

   

   Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a  výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 08.04.2022/,

  u r č u j e 

  s účinnosťou od 1. septembra 2022 výšku mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte  TRNAVSKÁ CESTA 2 , Bratislava jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov SŠ na

  58.- Euro

   Príspevok vo výške 58.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac SEPTEMBER  2022.

   Poučenie

  Výška mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte je určená všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja / viď. vyššie/, ako zriaďovateľa školského internátu.

   V Bratislave dňa 03. 05. 2022                                                                                                   Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

                                                                                                                                                            riaditeľka  Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

   

                                                 R O Z H O D N U T I E 

  č. 41 / 05 / 2022 - 1

  Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a  výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 08.04.2022/,

  u r č u j e 

  s účinnosťou od 1. septembra 2022 výšku mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte  SARATOVSKÁ 26 , Bratislava jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov SŠ na

  52.- Euro

   Príspevok vo výške 52.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac SEPTEMBER  2022.

   Poučenie:Výška mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte je určená všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja / viď. vyššie/, ako zriaďovateľa školského internátu.

   V Bratislave dňa 03. 05. 2022

                                                                                                      Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

                                                                                                                       riaditeľka

   

   

  Váženírodičia,zákonnízástupcovia,váženížiaci

   

   

  DovoľujemesiVásinformovaťo príjmocha čerpaní

   

  naúčte Darov a grantovŠI

  /IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198/

   zapredchádzajúciškolskýrok2020/2021:

   

   

  Stavk 12. 08.2020                               19 136,15  €

  Príjem darov                                       + 4 010,64  €

  Príjem grantov                                     + 4 000,00  €

  Výdaj/čerpanie/ grantov                         - 3 500,00  €

       

   

  Konečný zostatoknaúčte                   23 646,79 €

  k 13. 08.2021 

   

   

   

   

  ĎakujemevmenenašomaajvmeneVašichdetízapodporu.

    Kolektív Školskéhointernátu,Trnavská2aSaratovská26,Bratislava