Nachádzate sa tu

Internát


  UBYTOVANIE PRE VÁS...
    

  Internát: Trnavská cesta 2 (dievčenský)    

  Stredoškolský internát v centre Bratislavy s výborným dopravným spojením do všetkých častí Bratislavy, v tesnej blízkosti najnovšieho nákupného komplexu CENTRÁL.

  KONTAKT:

  ŠKOLSKÝ INTERNÁT, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

  Mali.zborovňa: si.trnavska@najinternat.sk 

  Tel.: 02/55571290, 02/55563391 

   

   

  Zmiešaný internát, Saratovská 26

  Stredoškolský internát v mestskej časti Dúbravka, s dobrým dopravným spojením do väčšiny častí Bratislavy, v tesnej blízkosti nákupných centier Saratov, Dubrawia a BORY. 

  KONTAKT:

  ŠKOLSKÝ INTERNÁT, Saratovská 26, 841 02 Bratislava

  Mail zborovňa : si.saratov@najinternat.sk

  Tel.: 02/64363492, 02/64361049 

   

      Mail pre oba internáty: vedenie@najinternat.sk">mailto:vedenie@najinternat.sk">vedenie@najinternat.sk

  www.najinternat.sk

   

   

   

  Voľnočasové  aktivity  a  prezentácie  školského internátu na verejnosti:

  ·         Výstava vlastnej výtvarnej tvorby, moje hobby

  ·         Sezónne tvorivé dielne a následná výzdoba priestorov ŠI

  ·         Stretnutie so zástupcami polície, medicíny, osobnosťami mesta

  ·         Valentínska kvapka krvi

  ·         Vydávanie internátneho časopisu

  ·    Celointernátne spoločenské večery s hosťami (napr. mikulášska diskotéka s kultúrnym programom, rozlúčka so žiačkami 4. ročníkov s kultúrnym programom, stretnutie s bývalými zamestnancami ŠI pri príležitosti Dňa učiteľov s kultúrnym programom, Vianočný večierok, Valentínska zábava, Halloweenska párty)

  ·         Internátne ankety

  ·       Exkurzie do múzeí, galérií, návštevy divadelných predstavení, výstav, botanickej záhrady a ZOO, účasť na kultúrnych a športových podujatiach, verejných koncertoch, prehliadky pamätihodností Bratislavy

   

  Súťaže a prezentácie v zručnosti, vedomosti, šikovnosti v školskom internáte:

  ·         Súboj skupín, Krížovky, Žiacky „Milionár“, Hlavolamy,Osobnosti,

  ·         Talentová Show, Slávik, Módna prehliadka

  ·         Súťaž o najkrajšiu izbu

   

   

  Športová činnosť a podujatia v ŠI:

  ·         Turistické vychádzky /Železná studienka, Devín, Kamzík, Kobyla, Karloveské rameno a pod./

  ·         Posilňovanie

  ·         Stolnotenisový turnaj

  -     Volejbal, futbal

   

   Údaje o projektoch, do ktorých sa žiačky ŠI zapojili:

  „Červené stužky“ – prezentácia na verejnosti

  „Deň narcisov“ - prezentácia na verejnosti

  „Biela pastelka“ - prezentácia na verejnosti

  „Valentínska kvapka krvi“ – účasť žiačok nad 18 rokov na odbere

  „Charitatívna vianočná zbierka“ pre Domov sociálnych služieb  na Mokrohájskej v Bratislave

  " Rôzne projektové aktivity podľa aktuálnej ponuky"

   

  Krúžková činnosť:

  Neoddeliteľnou  súčasťou voľnočasových  aktivít v školskom internáte je záujmová činnosť realizovaná v záujmových krúžkov zameraných na neformálne vzdelávanie so zameranímna kultúru, šport a na získanie tvorivých a praktických zručností. 

          Záujmovými krúžkami rozvíjame individuálne záujmy, špeciálne vlohy, či nadanie našich žiačok. Dôraz na význam týchto aktivít sa prejavuje našou snahou čo najviac ich posilňovať a vytvárať podmienky pre ich činnosť. Okrem výsledkov práce jednotlivých záujmových útvarov, je významným atribútom ich činnosti aj vytváranie hlbších medziľudských vzťahov medzi žiakmi a vychovávateľkami. Ako motivačný prvok k ďalšej tvorivosti a aktivite žiakov, využívame všetky príležitosti na prezentáciu výsledkov ich činnosti na verejnosti. Prezentácia prebieha formou :

   

  ·        

   vystavovania prác žiakov na viditeľných miestach v priestoroch ŠI, tematická výzdoba ŠI prácami žiakov

  ·        

  vydávania internátneho časopisu

  ·        

  účasti žiakov na súťažiach a kvízoch, kultúrnych podujatiach a akciách v meste

  ·        

  prípravou občerstvenia, tvorbou kultúrneho programu a vystúpením na celodomových akciách

  ·        

  tvorby kultúrnych a rozhlasových programov

   

   

  V školskom internáte prebiehajú rôzne záujmové útvary, ktoré sa obmieňajú podľa záukmu každý šk.rok, ako napr.:

   

  Literárno - poublicistický /redakčná rada internátneho časopisu/ ktorého cieľom je  uspokojovať, rozvíjať a prehlbovať záujmy žiačok v oblasti hovoreného a písaného slova, podchytiť literárne talentované žiačky, prehĺbiť v nich záujem o vlastnú tvorbu, pestovať lásku k poézii a próze. Hlavným produktom záujmového útvaru bola tvorba a vydanie internátneho časopisu.

   

  Rozhlasový klub -  cieľom krúžku je poodhaliť žiakom zákulisie rozhlasového vysielania a pestovať hlasový kultivovaný prejav. Krúžok plní tiež funkciu:

  ·                          spravodajskú (ohlasuje aktivity v ŠI)

  ·                          náučnú (novinky a zaujímavosti zo sveta)

  ·                          výchovnú (vštepuje zásady spoločenskej etiky)

  ·                          zábavnú a kultúrnu (prezentácia noviniek a evergrínov z hudobnej oblasti)

   

  Divadelný, kultúrny a filmový klub – žiaci v rámci týchto klubov majú možnosť navštevovať divadelné predstavenia /činohra, balet, muzikál/ a koncerty, pričom si osvojujú zákonitosti kultúrneho správania sa počas predstavení, koncertov. Ďalej si žiaci pestujú estetické cítenie v úprave zovňajšku na spoločenskú udalosť a v neposlednom rade cit pre klasické umenie a umenie ako také. V rámci filmového klubu si žiaci premietali filmy podľa vlastného výberu so súhlasom zodpovedného p.vychovávateľa.

   

  Internetový klub -  nadväzuje na dosiahnutú úroveň informačnej gramotnosti. Umožňuje žiačkam prístup ku všetkým informačným a komunikačným zdrojom. Rozvíja schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej práce s informáciami.  Cieľom je vytvárať žiakomm také možnosti, ktoré sú predpokladom ich tvorivej pracovnej činnosti a na druhej strane potláčať čisto konzumný a pasívny prístup k informáciám šíreným cez IKT.

   

  Čitateľský klub – cieľom krúžku je rozšírenie komunikačných zručností žiakov  využívaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu ŠI a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov, poskytovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať ich kultúrne, čitateľské a vzdelávacie  potreby. Krúžok realizuje aktivity ŠI zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov a realizuje zložku výchovy, ktorá predstavuje proces nadobúdania vedomostí, schopností a návykov zameraných na využívanie informácií v celoživotnom vzdelávaní.

   

  Volejbal, posilňovňa a stolnotenisový klub – cieľom týchto záujmových útvarov je pestovať u žiakov vzťah k zdravému, pravidelnému pohybu, správnej životospráve s cieľom dosiahnuť duševnú pohodu, pevnejšie zdravie a v neposlednom rade lepší  fyzický vzhľad.

  a iné....