Nachádzate sa tu

Uznané kredity

  Mgr. Magdaléna Eliášová

                                        Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov výchovno-vzdelávacích zariadení /23 kreditov/

                                        Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností /14 kreditov/

                                        Tanečná príprava /6 kreditov/ 

                                        Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov /9 kreditov/

                                        Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských

                                        výchovno-vzdelávacích zariadeniach /15 kreditov/

                                         Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese /15 kreditov/

                                         Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychov. a ped. asistentov v školách a škol.zariadeniach /15 kreditov/

   

   Ing. Iveta Sekerová

                                       Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese /10 kreditov/-použité na 1.atestáciu

                                       Integrácia-podmienky,východiská, základné procesy /12 kreditov/-použíté na 1.atestáciu

                                       Rozvoj sociálnych kompetencií majstra odbornej výchovy prostredníctvom komunikačných cvičení /12 kreditov/- použité na 1.atestáciu

                                       Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese /15 kreditov/

                                       Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychov. a ped. asistentov v školách a škol.zariadeniach /15 kreditov/                               

                                        

  Bc. Lýdia Švirecová

                                       Výchova k ľudským právam /10 kreditov/  

                                       Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese / 10 kreditov/

                                       Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy /12 kreditov/

                                       Argumentácia v komunikácii /12 kreditov

                                       Rozvoj digitálnej gramotnosti pedag. a odborných zamestnancov /15 kreditov/

   

                                       Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese /15 kreditov

  PaedDr. Blanka Kissová

                                       

                                       Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychov. a ped. asistentov v školách a škol.zariadeniach /15 kreditov/ 

                                       Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese /15 kreditov/

  Mgr. Svetlana Starzlová

                                      Praktic. zručnosti pedag.zamestnancov a odb. zamestnancov s informač.technológiami

                                      /10 kreditov/

  P. Gabriela De-Donna

   

   

  • Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností /14 kreditov/
  • Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov výchovno-vzdelávacích zariadení /23 kreditov/
  • Finančná gramotnosť do škôl /10kreditov/
  • Aktivizujúce metódy vo výchove /24 kreditov/
  • Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede /6 kreditov/
  • Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese /15 kreditov/