Úvod

  "Žiadosti o prijatie" do oboch školských internátov pre žiakov SŠ / je potrebné postupovať v súlade s inštrukciami uvedenými v spodnej časti tlačiva "Žiadosti"/,
  študentov VŠ a dospelých ubytovaných/nežiakov,neštudentov/
  sú k dispozícii
  v priečinku " Na stiahnutie"tohto web.sídla. 

   Viac informácii nájdete na tomto webovom sídle a fotografie oboch internátov v " Galérii "tohto webového sídla. Nakoľko je prevádzka oboch pracovísk naďalej obmedzená, v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mailom.

  Oznam Trnavská: 

  Vážení zákonní zástupcovia a žiaci,

  vzhľadom k požiadavke niektorých z Vás, z dôvodu potreby vyzdvihnutia si

  osobných vecí žiakov z internátu, Vám dávame možnosť prísť si veci vyzdvihnúť/odubytovať sa, v dňoch:

  streda .... od 8,00 do 13,00

  štvrtok .... od 8,00 do 13,00

  pondelok .... od 8,00 do 13,00

  V prípade, že sa rozhodnete prísť si pre veci /odubytovať sa, ste povinní mať ochranné prostriedky /rukavice a rúško/a dodržiavať všetky určené opatrenia a nariadenia.

  Po vyzdvihnutí všetkých vecí treba odovzdať i kľúč od izby a čip.

   

  Vopred prosím napíšte vybratý dátum a čas, kedy prídete na mail:

  dievcensky.internat@gmail.com

  Vstup bude možný len za týchto podmienok!!! Chránite tým najmä Vaše, ale aj naše zdravie.

  Za pochopenie a súčinnosť ďakujeme a pevne veríme, že sa našimi žiakmi stretneme v čo najkratšom čase v plnom zdraví.

   S prianím pevného zdravia Vám a Vašim najbližším

   

   

  Oznam Saratovská:

  Dobrý deň Vážení zákonní zástupcovia a žiaci,

  vzhľadom k požiadavke niektorých z Vás, z dôvodu potreby vyzdvihnutia si

  osobných vecí žiakov z internátu, Vám dávame možnosť prísť si veci vyzdvihnúť/odubytovať sa, v dňoch:

  streda ..... od 8,00 do 13,00

  štvrtok ..... od 8,00 do 13,00

  pondelok .....od 8,00 do 13,00

  streda ...... od 8,00 do 13,00 

  V prípade, že sa rozhodnete prísť si pre veci /odubytovať sa, ste povinní mať ochranné prostriedky /rukavice a rúško/a dodržiavať všetky určené opatrenia a nariadenia.

  Po vyzdvihnutí všetkých vecí treba odovzdať i kľúč od izby a čip.

  Vopred prosím napíšte vybratý dátum a čas, kedy prídete na mail:

  zborovna.saratov@gmail.com

  Vstup bude možný len za týchto podmienok!!! Chránite tým najmä Vaše, ale aj naše zdravie.

  Za pochopenie a súčinnosť ďakujeme a pevne veríme, že sa našimi žiakmi stretneme v čo najkratšom čase v plnom zdraví.

  S prianím pevného zdravia Vám a Vašim najbližším

  Magdaléna Eliášová

       riaditeľka

   

  Školský internát

  Trnavská cesta 2

  821 08 Bratislava

  Tel.:02/55571290

  Elokované pracovisko

  Saratovská 26

  841 02 Bratislava

  Tel.:02/64366540

   

  Vážení zákonní zástupcovia a žiaci,

  na základe predpokladaného vývoja situácie na Slovensku Vám odporúčame, aby ste vo Vašej banke dočasne zrušili trvalé príkazy na platby za ubytovanie - DO ODVOLANIA .

  V prípade, že nastane zmena, budeme Vás včas informovať.

   

  Ďakujeme za pochopenie!

   

  Prajeme všetkým veľa zdravia a trpezlivosti

   

   Dôležité !!!
   
   Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu majú oba naše internáty Trnavská cesta 2 a Saratovská 26  
  v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane, prerušenú prevádzku.
  V prípade potreby využívajte najmä mailovú komunikáciu :
  pre komunikáciu so svojmi vychovávateľmi
  Trnavská 2:dievcensky.internat@gmail.com      Saratovská 26:zborovna.saratov@gmail.com,
  dmszs@chello.sk -riaditeľstvo

   

  Prosíme všetkých zákonných zástupcov, žiakov i kolegov,

  aby nás neodkladne informovali o podozrení z výskytu, výskyt 

  ochorenia COVID 19 u niekoho z Vás, prípadne Vašich blízkych s ktorými ste boli v kontakte. Ďakujeme

  Všetkých prosím o dodržiavanie všetkých opatrení a prajeme najmä pevné zdravie.

   

  - Školský internát, Trnavská cesta 2, je momentálne pripravený na ubytovanie lekárov a zdravotníkov.

  Osobné veci žiakov boli vychovávateľmi uskladnené v uzamknutom priestore. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom.

   
   
   
   
   
  "Žiadosti o prijatie" do oboch školských internátov pre žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých ubytovaných/nežiakov,neštudentov/ sú k dispozícii
  v priečinku " Na stiahnutie"
  tohto web.sídla.
   
   
   
                                      

   

   
   

   

  Školský internát (ďalej len ŠI), do r. 2008 Domov mládeže  pre stredné zdravotnícke školy v Bratislave (ďalej len DM SZŠ) vznikol v roku 1959 ako účelové samostatné výchovno-vzdelávacie  zariadenie Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZ) pre žiakov Strednej  zdravotníckej škole na Záhradníckej ul.44 v Bratislave. Od svojho zriadenia, v nadväznosti na rozvoj zdravotníckeho školstva, prešiel DM SZŠ vývojom, postupne rozširoval svoju kapacitu z niekoľko desiatok až na 730 žiakov v roku 1990. Počet ubytovaných žiakov sa postupne znižoval až na súčasný stav, ktorý je 177 ubytovaných žiačok. DM SZŠ počas svojej histórie menil aj svoje sídlo, pôsobil v priestoroch na Uršulínskej ul., Gunduličovej ul., v tzv. Živnodome, a na Trnavskej ul. č. 2. Nakoľko priestory DM nepostačovali na uspokojenie záujmu a potrieb SZŠ, prenajímal na ubytovanie priestory v SOU stavebnom na Šmidkeho ul., v SOU chemickom vo Vlčom hrdle a v SOU strojárskom na Vranovskej ul., kde mal zriadené svoje detašované pracoviská. V roku 1991 DM SZŠ získal právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo zdravotníctva SR. V tom období sídlil DM SZŠ na Uršulínskej ul., kde mal aj stravovaciu prevádzku, ktorá zabezpečovala celodenné stravovanie aj pre žiakov dvoch stredných zdravotníckych škôl v Bratislave. Po reštitučnom konaní boli tieto priestory vrátené cirkvi a riaditeľstvo DM SZŠ sa presídlilo do budovy na Trnavskej ul. č. 2 (v ktorej bola časť DM už od r. 1965), kde sídli doteraz. V roku 2002 bol DM SZŠ v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, delimitovaný do zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

  Dnes sídli ŠI na Trnavskej ul. č.2. v Bratislave, kde  zabezpečuje 177 ubytovaným žiačkam /len dievčatá/ komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Školský internát svoju činnosť zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a z mimorozpočtových zdrojov.

  Od 1.7.2016 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Elokované pracovisko, Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava-Dúbravka, ktoré poskytuje ubytovanie žiakom i žiačkam stredných škol v Bratislave. Toto pracovisko zabezpečuje 264 ubytovaným žiakom a žiačkam komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť.

  Izba : Trnavská cesta 2                                  Izba: Saratovská 26

  Viac foto v "Galérii"